اسکاچ خورشیدی در رنگ بندی های مختلف

اسکاچ خورشیدی با لیبل و بدون لیبل با توجه به سفارش مشتری حتی روی ورق با توری و بدون توری بصورتحوله ای وب ا تراکم ابرهای مختلف و با توجه به رنگ بندی های مختلف با توجه به سفارش مشتری تولید میگردد .

اسکاچ خورشیدی با لیبل و بدون لیبل

اسکاچ خورشیدی با لیبل و بدون لیبل.

 

اسکاچ خورشیدی فله ای

اسکاچ خورشیدی فله ای

نظر شما برای “اسکاچ خورشیدی در رنگ بندی های مختلف”