مشاوره در صادرات و واردات

مشاوره بازرگانی

صادرات , فروش ماشین آلات به کشورهای همسایه

فروش محصولات به کشورهای همسایه

خرید مواد اولیه از کشورهای همسایه