سیم ظرفشویی

انواع سیم ظرف شویی در گرم های مختلف به سفارش مشتری در بسته بندی های شیک و کارتن شده بصورت لیبل شده و فله ای (بدون لیبل).

 

سیم ظرف شویی با لیبل

                  سیم ظرف شویی با لیبل

 

سیم ظرف شویی با لیبل

             سیم ظرف شویی با لیبل

 

سیم ظرف شویی بدون لیبل

     سیم ظرف شویی بدون لیبل

 

سیم ظرف شویی با لیبل و روی ورق

     سیم ظرف شویی با لیبل و روی ورق