دستگاه بافت اسکاچ شطرنجی یا دورنگ با پرس هیدرولیک

این دستگاه دارای بافت اسکاچ به همراه پرس هیدرولیک می باشد.

کارگاه مشتری دستگاه های بافت اسکاچ

کارگاه مشتری دستگاه های بافت اسکاچ

 

دستگاه بافت اسکاچ

دستگاه بافت اسکاچ

 

دستگاه بافت اسکاچ

دستگاه بافت اسکاچ

 

دستگاه پرس هیدرولیک

دستگاه پرس هیدرولیک

 

دستگاه بافت اسکاچ و پرس هیدرولیک

دستگاه بافت اسکاچ و پرس هیدرولیک

 

نظر شما برای “دستگاه بافت اسکاچ شطرنجی یا دورنگ با پرس هیدرولیک”