اسکاچ

انواع اسکاچ در مدلهای مختلف با توجه به نیاز مشتری بصورت بسته بندی لیبل شده و بدون لیبل .

 

اسکاچ شطرنجی بصورت بسته بندی

                    اسکاچ شطرنجی بصورت بسته بندی

 

اسکاچ سیمی نورد شده با لیبل و بدون لیبل

                      اسکاچ سیمی نورد شده با لیبل و بدون لیبل

 

اسکاچ دستمال سفره در رنگ بندی های مختلف

                اسکاچ دستمال سفره در رنگ بندی های مختلف

 

اسکاچ شطرنجی با لیبل و بدون لیبل

        اسکاچ شطرنجی با لیبل و بدون لیبل

 

سکاچ دستمال سفره طرح کبریتی

                      اسکاچ شطرنجی بدون لیبل

 

اسکاچ خورشیدی با لیبل و بدون لیبل

            اسکاچ خورشیدی با لیبل و بدون لیبل

 

اسکاچ حصیری

                                       اسکاچ حصیری    

 

اسکاچ کبریتی در رنگ بندی های مختلف با لیبل

    اسکاچ کبریتی در رنگ بندی های                         مختلف با لیبل

 

انواع اسکاچ شطرنجی- کبریتی- سیمی

     انواع اسکاچ شطرنجی- کبریتی-                                  سیمی

 

سکاچ دستمال سفره طرح کبریتی

              اسکاچ دستمال سفره طرح کبریتی 

 

اسکاچ سیمی دوسرخالی بدون لیبل

   اسکاچ سیمی دوسرخالی                        بدون لیبل